Ota Yhteyttä

Minuun saa ottaa yhteyttä tuotteita ja tarjouksia koskien

Huom ! Vastaamme sähköposteihin arkisin 24h sisällä. Kiireellisessä asiassa soitathan 03 3123 1700

ASIAKASREKISTERIN REKISTERISELOSTE
1. Rekisterinpitäjä

Huoltokeskus Nokia Oy
Yrittäjäkatu 9
37100 Nokia
03 3123 1700

2. Rekisteriasioista vastaava:

Huoltokeskus Nokia Oy
Timo Bister
Yrittäjäkatu 9
37100 Nokia
etunimi.sukunimi@huoltokeskusnokia.fi
040 5613952

3. Rekisterin nimi

Huoltokeskus Nokia Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n edellytysten mukaisesti Huoltokeskus Nokia Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen. Huoltokeskus Nokia Oy tarjoaa muun muassa erilaisia autojen tarvikkeiden hankintaan, huoltoon, rahoitukseen liittyviä palveluita. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Huoltokeskus Nokia Oy käyttää henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon ja kehittämiseen, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen, maksunvalvontaan sekä palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen. Huoltokeskus Nokia Oy käyttää henkilötietoja etämyynti- ja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimin tavoin.
Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä asiakkaista.
Henkilöön, ajoneuvoon, asiakassuhteen hoitamiseen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, muun muassa:
• Etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, kaupunki
• Yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteyshenkilö
• Sähköpostiosoite, puhelinnumero ja www-sivujen osoite
• Ostotiedot kuten tuote-, hinta-, tarjous-, toimitus- ja laskutustiedot
• Markkinointiluvat (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti ja sähköposti)
• Asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavia ajoneuvoa koskevia tietoja, kuten ajoneuvon tunnistetiedot, huoltotiedot, ajokilometrit ja rekisterinumero
• Asiakassuhteen viestintähistoria (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot), reklamaatiot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän omassa toiminnassa asiakasasioinnin yhteydessä muun muassa puhelimitse, verkkopalvelussa, asiakastapahtumissa sekä liikkeessä. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa rajoitetusti Huoltokeskus Nokia Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja muun muassa maahantuojalle auton takuuseen, huoltoon tai muihin kunnossapitoon tai turvallisuuteen liittyviin toimiin liittyen. Lisäksi maahantuojat voivat suorittaa asiakastyytyväisyyskyselyitä Huoltokeskus Nokia Oy:n puolesta. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Lisäksi rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietolain puitteissa rekisterin sisältämiä tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Ohjelmien käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat EU tai ETA-alueella tai Henkilötietolain 22 §:n tarkoittamissa EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa maissa, joissa EU-komissio todennut tietosuojan tason riittävyyden.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Huoltokeskus Nokia Oy pyrkii kaikin tavoin varmistamaan tietojen turvallisen käsittelyn ja säilytyksen General Data Protection Regulation ( GDPR ) = Uuden EU:n laajuisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.
Järjestelmä on suojattu suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Palvelinympäristö on suojattu salasanoilla ja asianmukaisella palomuurilla. Myyntijärjestelmä vaatii sisään kirjautumisen salasanoilla. Palvelimen ja käyttäjän koneen välinen tietoliikenne kulkee salattuna. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa kirjallisesti. Henkilöllisyys on pyydettäessä kyettävä todistamaan. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Huoltokeskus Nokia Oy, Yrittäjäkatu 9, 37100 Nokia.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä Huoltokeskus Nokia Oy, Yrittäjäkatu 9, 37100 Nokia.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Ellei erityislainsäädäntö estä, rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä.
Markkinointikieltoja (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti ja sähköposti) koskevat tietojen korjauspyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Huoltokeskus Nokia Oy, Yrittäjäkatu 9, 37100 Nokia